Pirkimo sąlygos

PIRKIMO TAISYKLĖS

1.    SĄVOKOS

1.1.     El. parduotuvė - interneto tinklapyje www.store.porsche.lt esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas Taisyklių nustatyta tvarka gali įsigyti Pardavėjo siūlomas Prekes.

1.2.   Pardavėjas - Prekes parduodanti ir El. parduotuvę administruojanti UAB „Prime Auto“, juridinio asmens kodas 302841713, PVM mokėtojo kodas LT100007650412, adresas Dariaus ir Girėno g. 15, LT-02196 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas info@porsche.lt, tel. 8 661 10911 Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.3.   Paskyra - tai Pirkėjo registracijos El. parduotuvėje rezultatas, kai sukuriama asmeninė paskyra, kurioje saugomi Pirkėjo duomenys ir Užsakymų istorija.

1.4.    Pirkėjas -  fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi El. parduotuve ir joje įsigyja Prekes. Pirkėju laikomas tik tas fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes.

1.5.     Prekės - materialūs daiktai, kuriuos Pirkėjas gali įsigyti El. parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.6.    Privatumo politika - Pardavėjo parengtas dokumentas, kuriame nurodoma, kaip yra tvarkomi Pirkėjų pateikti asmens duomenys. Privatumo politika pateikiama https://store.porsche.lt/privacy-policy .

1.7.  Sutartis - tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė Prekių pirkimo - pardavimo sutartis, kurią sudaro Prekių Užsakymas ir šios Taisyklės.

1.8.      Šalis - Pirkėjas arba Pardavėjas.

1.9.      Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.10.   Taisyklės -  šios Prekių pirkimo El. parduotuvėje taisyklės.

1.11.    Trečioji šalis - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties Šalis.

1.12.  Užsakymas - Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių sąrašas, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroniniu būdu, įvykdžius visus El. parduotuvėje nurodytus Prekių užsakymo veiksmus. 

 

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.        Taisyklės laikomos teisiškai įpareigojančiu susitarimu, kuris sudaromas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, Pirkėjui pažymėjus laukelį ties teiginiu „Sutinku su Pirkimo taisyklėmis”. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad išsamiai susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis, naudodamasis El. parduotuve ir įsigydamas Prekes.

2.2.      Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigas, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su Prekių pirkimu ir pardavimu El. parduotuvėje susijusias nuostatas.

2.3.      Naudodamasis El. parduotuve, įsigydamas Prekes, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad perskaitė ir susipažino su Privatumo politika, pažymėdamas laukelį ties teiginiu „Susipažinau su Privatumo politika“.

2.4.      Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, jis turėtų nesinaudoti El. parduotuve ir neįsigyti Prekių. Aiškumo dėlei pažymėtina, jog negalima situacija, kai Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis iš dalies, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas raštu susitartų kitaip.

2.5.        Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

 

3.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.           Pirkėjas turite teisę naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

3.2.            Pirkėjas įsipareigoja:

3.2.1.       sąžiningai, nepažeisdamas Taisyklių ir taikytinų teisės aktų naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes;

3.2.2.       įsigyjant Prekes, pateikti tik teisingus ir tinkamus duomenis;

3.2.3.     teikiant naują Užsakymą, atnaujinti bet kokius Paskyroje nurodytus duomenis, jei jie yra neteisingi arba pasikeitę. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas Paskyroje pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų;

3.2.4.   neperduoti Tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie Paskyros duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją.

3.2.5.      nesinaudoti El. parduotuve jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis Taisyklėmis ar galėtų padaryti žalos Pardavėjui ar Trečiosioms šalims;

3.2.6.      naudotis El. parduotuve tik teisėtais tikslais ir tik tokiais būdais, kurie nepažeistų Pardavėjo ir / ar bet kurio kito El. parduotuvės naudotojo teisių;

3.2.7.      sumokėti už užsakytas Prekes vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

3.2.8.      atsiimti užsisakytas Prekes vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

3.2.9.  apžiūrėti įsigytas Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra Pirkėjo užsakytos Prekės, prieš pradėdamas jomis naudotis;

3.2.10.   nepažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių, kurios priklauso Pardavėjui arba Trečiosioms šalims;

3.2.11.   nesiimti jokių veiksmų, kuriais siekiama pasisavinti Pardavėjui arba Trečiosioms šalims priklausančią informaciją ar duomenis arba paveikti El. parduotuvės veikimą ir technines funkcijas;

3.2.12.   imtis bet kokių veiksmų, kurie nepagrįstai ar neproporcingai apkrauna El. parduotuvės veikimą;

3.2.13.   naudoti bet kokį įrenginį, programinę įrangą ar procedūrą, kuria būtų trukdoma ar bandoma trukdyti  tinkamam El. parduotuvės veikimui;

3.2.14.   imtis bet kokių veiksmų, kurie pažeidžia arba kelia grėsmę El. parduotuvės saugumui. 

 

4.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.        Pardavėjas įsipareigoja:

4.1.1.    Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis El. parduotuve;

4.1.2.     vykdyti pateiktus Užsakymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

4.1.3.   gerbti Pirkėjų privatumą ir tvarkyti jų asmens duomenis tik pagal šias Taisykles, Privatumo politiką ir taikytinus teisės aktus;

4.1.4.       laikytis kitų Taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose nustatytų pareigų.

4.2.        Pardavėjas turi teisę:

4.2.1.    informavęs Pirkėją, neribotam laikui užblokuoti ar panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jei sužinoma, kad Pirkėjas pažeidžia Taisyklių 3 skyriuje numatytus įsipareigojimus. Pardavėjo sprendimas dėl Paskyros užblokavimo ir/ar panaikinimo priklauso nuo to ar pažeidimo masto, trukmės ir to, ar pažeidimas turi esminės reikšmės Pardavėjo vykdomai veiklai.

4.2.2.   riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius Prekių pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo Užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius, neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų Užsakymų, arba Pirkėjo Užsakymas turi kitų didmeninio pirkimo požymių;

4.2.3.      laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjams. Tokiu atveju iki veiklos nutraukimo pateikti Užsakymai arba yra įvykdomi visiškai, arba Pirkėjai yra informuojami apie El. parduotuvės veiklos nutraukimą ir jiems yra grąžinama sumokėta Prekių kaina.

 

5.    PREKĖS

5.1.  Visa informacija apie Prekes, jų savybes ir kainas bei papildomas išlaidas, jeigu tokių yra, yra nurodoma El. parduotuvėje pateikiamų Prekių aprašymuose.

5.2.      Pardavėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Prekių nuotraukos, pateikiamos El. parduotuvėje, yra iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos programinės įrangos ypatybių. Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Prekės aprašymu, pateikiamu El. parduotuvėje.

5.3.        Prekės iki visiško jų apmokėjimo išlieka Pardavėjo nuosavybe.

 

6.    PIRKĖJO PASKYRA

6.1.        Pirkėjas turi teisę sukurti savo Paskyrą užsiregistruodamas El. parduotuvėje. Registracijos metu Pirkėjas privalo įvesti savo vardą, nurodyti kitus Prekių Užsakymams vykdyti būtinus duomens ir sukurti slaptažodį.

6.2.     Pirkėjas yra atsakingas už savo paskyros ir slaptažodžio saugumą. Bet kokius veiksmus, atliktus su Pirkėjo paskyra, Pardavėjas laikys Pirkėjo veiksmais. Pardavėjas nėra laikomas atsakingu už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė šio Paskyros saugumo įsipareigojimo.

6.3.        Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu sužino apie bet kokį neleistiną El. parduotuvės naudojimą ar neteisėtą prieigą prie Pirkėjo Paskyros.

6.4.       Pirkėjas turi teisę bet kada ištrinti savo Paskyrą.

6.5.    Pirkėjo paskyra panaikinama automatiškai, jei Pirkėjas neprisijungia 5 (penkerius) metus nuo paskutinio prisijungimo.

 

7.    PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1.    Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir priimti pristatytas Prekes Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2.    Prekes Pirkėjas gali įsigyti užsiregistruodamas El. parduotuvėje ir susikurdamas Paskyrą arba be Paskyros registracijos, bet pateikdamas Prekių užsakymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

7.3.     Pirkėjui jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu gali būti siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių Užsakymui įvykdyti, taip pat pirkėjas sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos - faktūros), jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Popierinės PVM sąskaitos-faktūros Pirkėjui nesiunčiamos.

7.4.    Pirkėjas yra atsakingas, kad Pirkėjo Užsakymui pateikti būtini duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Paskyros registracijos metu pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

7.5.        Pirkėjas teikdamas Užsakymą gali pasirinkti Prekių rūšį, kiekį bei pristatymo ir mokėjimo būdą.

7.6.        Prieš pateikdamas E. Parduotuvėje Užsakymą, Pirkėjas privalo:

7.6.1.    atidžiai perskaityti Taisykles ir su jomis sutikti, pažymint laukelį „Sutinku su Pirkimo taisyklėmis“;

7.6.2.    susipažinti su Privatumo politika, pažymint laukelį „Susipažinau su Privatumo politika“;

7.7.        Pirkėjas už Prekes atsiskaito Taisyklių 8 skyriuje nustatyta tvarka.

7.8.    Pirkėjui išsirinkus Prekę ir atlikus visus Prekės užsakymo veiksmus, iš kurių paskutinis yra apmokėjimas už Prekę, išskyrus atvejus, kai pasirenkama apmokėti už Prekę jos pristatymo metu, laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir buvo sudaryta Sutartis.

7.9.      Pardavėjas patvirtina Prekės Užsakymą ir pateikia pagrindinę Užsakymo informaciją pateikdamas Pirkėjui pranešimą Paskyroje ir/arba teikiant Užsakymą be Paskyros registracijos nurodytu el. pašto adresu.

7.10. Pirkėjas turi teisę atšaukti Užsakymą iki jo įvykdymo, informuodamas Pardavėją el. paštu info@porsche.lt ir nurodydamas savo Užsakymo numerį.

7.11.    Pirkėjas, Taisyklėse nurodyta tvarka patvirtindamas Taisykles (sutikdamas su jomis), sutinka, jog išimtinais atvejais, esant objektyvioms aplinkybėms, Pardavėjas gali nepatvirtinti Prekės Užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Prekės Užsakymą, grąžindamas Pirkėjui visas už Prekes ir jų siuntimą sumokėtas sumas, jei dėl, įskaitant, bet neapsiribojant,  techninės klaidos, kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių, Pirkėjas negali įvykdyti Užsakymo arba Užsakymo įvykdymas užtruktų neproporcingai ilgai. Pirkėjas apie Prekės Užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, pasikeitusį Prekės pristatymo terminą yra nedelsiant informuojamas Paskyroje ar teikiant užsakymą nurodytu el. pašto adresu. Apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir suderinti naują Prekės pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiu Prekės pristatymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama visa už Prekes ir jų siuntimą sumokėta suma.

7.12.    Jei Pirkėjas pradeda Užsakymą, bet jo neužbaigia, t. y. neatlieka mokėjimo, laikoma, jog Sutartis nebuvo sudaryta.

7.13.    Pirkėjas, turintis galiojančią El. parduotuvės Paskyrą, prisijungęs prie jos, gali matyti savo Užsakymų istoriją.

 

 

8.    APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

8.1.     Prekių kainos, įskaitant tuo metu galiojantį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą ir kitus mokesčius, jei tokie yra taikomi, nurodomi eurais. Į El. parduotuvėje nurodytą Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos, Pirkėjui pasirinkus konkretų Prekių pristatymo būdą.

8.2.        Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.3.     Mokėjimas elektroninėmis priemonėmis atliekamas Pirkėjo pasirinkimu per Pardavėjo įgaliotuosius paslaugų teikėjus.

8.4.       Pirkėjas už Prekes atsiskaito vienu iš šių būdų: per PayPal sistemą

8.5.   Užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti, kai Pardavėjas gauna mokėjimą už Prekę (-es) (kai mokėjimas įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą), išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka už Prekę sumokėti jos atsiėmimo metu. Pastaruoju atveju Užsakymas pradedamas vykdyti išsiuntus Prekės Užsakymo patvirtinimą Pirkėjui.

 

 

9.    PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1.       Prekės pristatomos Pirkėjui pasirinktu būdu – pasirenkant pristatymą Pirkėjo adresu ar kitu Pirkėjo nurodytu adresu per kurjerių tarnybą arba Pirkėjui atsiimant Prekes Pardavėjo veiklos vykdymo vietoje - Porsche centre Vilniuje, adresu Dariaus ir Girėno g. 15, LT-02169 Vilnius, Lietuva.

9.2.        Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9.3.        Pasirinkus pristatymą per kurjerių tarnybą, Prekes pristatys UAB „DPD Lietuva“.

9.4.        Prekių pristatymo kaina ir terminas yra nurodomi Prekių aprašymuose. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms ir objektyvioms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodyto Prekių aprašymuose terminų. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Pirkėjui nesutikus su nauju Prekių pristatymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama už Prekes sumokėta suma.

9.5.    Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.6.      Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą per kurjerių tarnybą, kurjeris Prekių pristatymo laiką suderina su Pirkėju Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

9.7.    Pirkėjui pasirinkus Prekes atsiimti Pardavėjo veiklos vykdymo vietoje, Pirkėjas apie Prekių atvykimą į šią vietą yra informuojamas SMS žinute bei elektroniniu paštu. Prekės turi būti atsiimamos per 10 dienų nuo pranešimo gavimo momento.

9.8.    Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti asmeniškai arba teikdamas Užsakymą nurodyti asmens, priimsiančio Prekes, duomenis. Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, kai Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo asmeniškai Prekių priimti negali, o Prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

9.9.       Pirkėjas nepriėmęs Prekių šalių sutartu laiku, už kurias buvo apmokėta bankiniu pavedimu, privalo atsiimti Prekes iš Pardavėjo veiklos vietos, nurodytos 9.1 punkte ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo dienos, kurią Pirkėjas turėjo priimti Prekes. Pirkėjui neatsiėmus Prekių per nurodytą terminą, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinama sumokėta Prekių kaina.

9.10.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Prekes pristatančiu asmeniu patikrinti Prekių siuntos būklę, Prekių komplektaciją. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminį dokumentą (pavyzdžiui, PVM sąskaitą -  faktūrą; važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą žymintį dokumentą), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Prekės siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, neapžiūrėjus siuntos ir nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai atsirado dėl pakuotės pažeidimų ir Prekių komplektacijos trūkumų.

 

10.         PREKIŲ GARANTIJA

10.1.    Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kokybiškas Prekes.

10.2.    Pardavėjas suteikia Prekėms 2 (dvejų) metų kokybės garantiją nuo pristatymo.

10.3.   Prekių kokybės neapima tų gedimų ar kitokių Prekių defektų, kurie atsirado ne dėl Pardavėjo ar Prekės gamintojo kaltės.

10.4.    Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jam nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

11.         NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS, GRĄŽINIMAS

11.1.  Jeigu Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, proporcingai sumažinta Prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti Sutartį. Šiuo atveju Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

11.2.    Kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti Prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų; prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.

11.3.    Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą Prekės kokybę, jeigu Prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų; Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.

11.4.  Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Prekės kainą arba nutraukti Sutartį, vadovaudamasis Taisyklių punktu, jeigu:

11.4.1. Pardavėjas Prekės nepataisė ar nepakeitė arba Prekės pataisymas ar pakeitimas neatitinka Taisyklėse ar taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, arba Pardavėjas, vadovaudamasis Taisyklių 11.3 punktu atsisakė užtikrinti tinkamą Prekės kokybę;

11.4.2.   Prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti Prekės kokybę;

11.4.3.   Prekės trūkumas yra esminis;

11.4.4.  Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos Prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.

11.5.    Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis.

11.6.  Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šiame Taisyklių skyriuje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.

11.7.    Prekės pataisymas ar pakeitimas:

11.7.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Prekė šiame Taisyklių skyriuje numatytu atveju būtų pataisyta ar pakeista nemokamai ir per protingą terminą nuo momento, kai Pirkėjas raštu informavo Pardavėją apie netinkamą Prekės kokybę;

11.7.2.   Pirkėjas grąžina Prekę Pardavėjui, kad ji būtų pataisyta ar pakeista. Prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

11.8.    Kainos sumažinimas ir Sutarties nutraukimas:

11.8.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, jog Prekės kainos sumažinimas šiame Taisyklių skyriuje numatytu atveju būtu proporcingas Prekės vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią Prekė turėtų, jeigu nebūtų trūkumų;

11.8.2.  Pirkėjas savo teisę šiame taisyklių skyriuje nustatytu atveju nutraukti Sutartį įgyvendina pateikdamas Pardavėjui pareiškimą, kuriame išreiškia sprendimą nutraukti Sutartį;

11.8.3.   Pirkėjui nutraukus Sutartį:

11.8.3.1.  Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui Prekę Pardavėjo sąskaita;

11.8.3.2.  Pardavėjas, gavęs sugrąžintą Prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad Prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą.

  

12.  INFORMACIJA APIE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMĄ

12.1.  Teisė atsisakyti Sutarties: Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo užsakytą Prekę. Jeigu Pirkėjas vienu Užsakymu užsakė daugiau negu vieną Prekę ir Prekės pristatomos atskirai, minėtas 14 dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo paskutinę Prekę.

12.2.    Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pridedama pavyzdine atsisakymo forma (Priedas Nr. 1), bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Pirkimo - pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

12.3.    Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo pasekmės:

12.3.1.   Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį;

12.3.2.   Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas Prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui už Prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų;

12.3.3.  Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas;

12.3.4.  Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau;

12.3.5. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Pirkėjui tenka tik tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos;

12.3.6. Pirkėjas, šiame Taisyklių skyriuje numatytu Prekės grąžinimo atveju, atsako tik už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tačiau grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje, su etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis, pilnos komplektacijos, su visais priedais, jeigu tokie buvo pridėti prie Prekės (pavyzdžiui, instrukcija, kitais dokumentais), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota.

12.3.7.  Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Taisyklių ir taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

12.4.    Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Prekes netaikoma Sutartims dėl:

12.4.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

12.4.2.   greitai gendančių Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

12.4.3.   supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

12.4.4.   Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

12.4.5.   kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

12.5.    Šiame Taisyklių skyriuje numatyta teisė atsisakyti Sutarties netaikoma Pirkėjui, kuris pagal taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra laikomas vartotoju,  t. y. Pirkėjui, kuris Prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.

  

13.    INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

13.1.    Visas El. parduotuvės turinys, įskaitant visus tekstus, grafiką, paveikslėlius, nuotraukas, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, prekių ženklus, logotipus, kitokius vaizdinius žymenis, iliustracijas, grafinį El. parduotuvės dizainą, programinį kodą ir/ar visų nurodytų objektų atskiras dalis, domenus ir kt. (toliau – Turinys), yra Pardavėjo arba Trečiųjų šalių intelektinė nuosavybė, kuri yra saugoma autorines ir intelektinės nuosavybės teises reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.

13.2.   Pirkėjas supranta, jog naudodamasis El. parduotuve, pirkdamas Prekes  neįgyja jokių teisių į Turinį ir juo gali naudotis tik laikydamasis šių Taisyklių. Pirkėjas neturi teisės be Pardavėjo ar Trečiosios šalies, kuriai priklauso atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės, sutikimo naudoti Turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, jo publikuoti, parduoti, nuomoti, kopijuoti, demonstruoti, modifikuoti, adaptuoti, atkurti bei naudoti bet kokiu kitu būdu, išskyrus naudojimą išimtinai tik savo asmeniniais ir informaciniais tikslais.

13.3. Pirkėjas, pažeidęs Pardavėjo arba Trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, privalės atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl tokio pažeidimo.

  

14.    TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS

14.1.    El. parduotuvėje gali būti hipersaitų į kitus tinklapius, turinį, kuriuos valdo kiti asmenys t. y. ne Pardavėjas. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas neprisiims jokios atsakomybės dėl Trečiųjų šalių turinio. Hipersaitas iš El. parduotuvės į Trečiosios šalies turinį nereiškia, kad Pardavėjas pritaria ar yra atsakingas už tokį Trečiosios šalies turinį. Tik Pirkėjas yra atsakingas už tai, kaip naudojasi Trečiųjų šalių turiniu ir tai daro savo rizika. Tokie Trečiųjų asmenų tinklapiai turi savo naudojimo sąlygas, kurios taikomos, kai Pirkėjas naudojasi tais tinklapiais.

14.2. Pardavėjas neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl Trečiosios šalies turinio (įskaitant, bet neapsiribojant, negarantuoja, kad tas turinys bus tikslus, neatsako už Trečiųjų šalių turinyje pateikiamų produktų ar paslaugų kokybę). Pirkėjas supranta, kad už visą informaciją, kurią galima pasiekti per hipersaitus į kitus tinklapius, atsako tik tie, kas pateikė tą turinį.

14.3.  Šiame Taisyklių skyriuje pateiktos nuostatos nėra taikomos tais atvejais, kai hipersaitas yra pateikiamas siekiant suteikti Pirkėjui būtiną informaciją apie siūlomas Prekes.

 

15.    ATSAKOMYBĖ

15.1.    Šalys už šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Taisyklių ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.2.  Šalis, dėl kurios veiksmų/ neveikimo kita Šalis patiria nuostolių, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu atskiruose Taisyklių punktuose ir taikytinose imperatyviose teisės normose nenustatyta kitaip.

15.3.  Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui El. parduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija.

15.4.  Šalys neatsako už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį.

 

16.    INFORMACIJOS TEIKIMAS

16.1.    Pranešimai, susiję su Pirkėjo Užsakymo vykdymu, yra siunčiami Pirkėjo nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Pardavėjas neatsako už tai, jei Pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų teikėjų tinklo sutrikimų, pranešimų, patekusių į SPAM katalogą, arba dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų.

16.2.    Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pardavėjui gali pateikti Taisyklių 1.2 punkte numatytais kontaktais.

 

17.  TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

17.1.    Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami El. parduotuvėje ir Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo El. parduotuvėje, jeigu nėra numatyta kitaip. Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujomis Taisyklėmis, jis turėtų daugiau nesinaudoti El. parduotuve ir neįsigyti Prekių.

17.2.    Aktualią ir galiojančią Taisyklių versiją visada galima rasti El. parduotuvėje paspaudus mygtuką „Pirkimo taisyklės“, kuris yra adresu https://store.porsche.lt/pirkimo-salygos . Konkrečiam Užsakymui yra taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Užsakymo pateikimo metu. 

 

18.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1.    Šioms Taisyklėms ir Prekių įsigijimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai/nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių ar parduodamų Prekių, yra sprendžiami bei perduodami kompetentingiems Lietuvos Respublikos teismams. 

18.2.   Pardavėjas gali perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles be Pirkėjo sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins Pirkėjo padėties pagal šias Taisykles ir nesumažins jam teikiamų garantijų. Pirkėjas negali perduoti arba perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šias Taisykles be išankstinio mūsų rašytinio sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas yra laikomas negaliojančiu.

18.3.   Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata laikoma negaliojančia pagal taikomus Lietuvos Respublikos įstatymus, likusios Taisyklių nuostatos lieka toliau galioti, išskyrus atvejus, kai negaliojančios nuostatos iš esmės padaro neįmanomą likusių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą. Jei kuri nors Taisyklių nuostata ar jos dalis būtų arba taptų negaliojančia arba nebesaistytų Šalių, Šalys geranoriškai derasi ir pakeičia ją kita formuluote, kuri kuo tiksliau atspindėtų Šalių ketinimus.

18.4.  Jeigu Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui, jis gali išdėstytu ir pateikti jas raštu el. pašto adresu info@porsche.lt . Pardavėjas į tokias Pirkėjo pretenzijas įsipareigoja atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pirkėjas taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.

18.5.    Jeigu Pirkėjas turi klausimų, susijusių su šiomis Taisyklėmis, jis gali kreiptis į Pardavėją Taisyklių punkte nurodytais kontaktais.

 

  

 

Priedas Nr. 1

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 

 

Kam:

UAB „Prime Auto“

Juridinio asmens kodas 302841713,

Adresas Dariaus ir Girėno g. 15, LT-02169 Vilnius, Lietuvos Respublika

El. pašto adresas info@porsche.lt

 

 

 

Aš pranešu, kad atsisakau prekių pirkimo – pardavimo sutarties:

 

Užsakymo numeris ir  data    ______________________________________________________________________________

 

Vartotojo vardas, pavardė ________________________________________________________________________________

 

Vartotojo gimimo data ____________________________________________________________________________________

 

Vartotojo el. paštas, telefono numeris ____________________________________________________________________

 

Vartotojo parašas __________________________________________________________________________________________

 

Data ________________________________________________________________________________________________________