Pirkimo sąlygos

PIRKIMO SĄLYGŲ SUTARTIS

Užsakomų aksesuarų ir automobilių priedų pirkimo pardavimo sutarties sąlygos.

1. Sąvokos

 

1.1. Vykdytojas - UAB "Prime auto", kurios įmonės kodas 302841713, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 15, 02169, Vilnius.

1.2. Užsakovas - užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba įmonė, neturinti juridinio asmens teisių.

1.3. Prekės – užsakyme nurodyti gamintojo aksesuarai (drabužiai, avalynė, suvenyrai ir pan.) bei priedai (automobilių funkcinės ir/ar dekoratyvinės ir/ar eksploatacinės medžiagos).

1.4. Prekių pavadinimas - žodžių (raidžių) kombinacija, žyminti Prekių rūšį (modelį ar pan.).

1.5. Prekių kodas – unikali raidžių ir skaičių kombinacija, atskirianti prekes pagal jų dydį, rūšį ar pan.

1.5. Gamintojas – originalių Porsche priedų, aksesuarų tiekėjas arba, bet kurioje valstybėje esantis Prekės gamintojas ar jo įgaliotas didmenininkas, iš kurio Vykdytojas pats įsigyja dalis.

1.6. Užsakymas – Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas, išsiunčiamas Vykdytojui.

1.7. Užsakymo patvirtinimas – Vykdytojo elektroninis laiškas, išsiųstas Užsakovo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo patvirtinimas Užsakovo pasirinktų pirkti Prekių ir jų kainų suminis sąrašas.

1.8. Prekių atsiėmimo terminas - laikas, per kurį Užsakovas privalo atsiimti Prekes, lygus 7 (septynioms) dienoms nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių gavimą.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas

 

2.1. Vykdytojas įsipareigoja šioje sutartyje nustatytu terminu perduoti Prekes Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja jas priimti ir sumokėti Užsakyme nurodytą pinigų sumą.

2.2. Ši sutartis taikoma, nepriklausomai nuo to, pagal kieno rekomendacijas Užsakovas užsako Prekes.

2.3. Šį sutartis taikoma nepriklausomai nuo to, kas ir į kokį automobilį montuos „Tequipment“ Prekes.

2.4. Ši sutartis nekeičia ir nenaikina kitų Užsakovo ir Vykdytojo sudarytų sutarčių, jeigu šalys raštu nesusitarė kitaip.

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas


3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis sudaroma Užsakovui užpildant ir išsiunčiant Užsakymą Vykdytojo tinklapyje. Išsiuntus Užsakymą, jame nurodytų duomenų keisti negalima. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas patvirtinamas automatiškai, į Užsakovo nurodytą elektroninį paštą, išsiunčiant pranešimą su Užsakymo patvirtinimu.

3.2. Jeigu Užsakymą pildantis asmuo veikia kito asmens vardu, tai šio asmens Užsakymo išsiuntimas reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie pirkimo apimtį ir kainą, sudaryti šią sutartį, atsiimti Prekes.

4. Prekių pristatymo terminas

 

4.1. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Prekes Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės yra Vykdytojo sandėlyje, ir per 7-14 (septynias-keturiolika) darbo dienų nuo Užsakymo apmokėjimo dienos, jeigu užsakytos Prekės Vykdytojas sandėlyje neturi ir reikia ją užsakyti.

4.2. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Prekių dėl to, kad jų laiku neišsiuntė Gamintojas, tokiu atveju Prekių pristatymo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki jų gavimo iš Gamintojo. Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo pateikti Gamintojo patvirtinimą apie Prekių išsiuntimo vėlavimą.

4.3. Jeigu Vykdytojas laiku nepateikė Prekių dėl trečiųjų asmenų, išskyrus Gamintoją, kaltės (pvz.: dėl transporto, pašto ar kurjerių organizacijos kaltės), tokiu atveju Prekių pristatymo terminas be papildomų susitarimų pratęsiamas iki jos gavimo iš Gamintojo, tačiau ne ilgiau kaip 21 (dvidešimt vieną) dieną. Šiuo atveju, Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo pateikti atitinkamo trečiojo asmens patvirtinimą apie Prekių pristatymo vėlavimą dėl šio asmens kaltės.

4.4. Užsakovas privalo priimti Vykdytojo pateiktas Prekes, nepriklausomai nuo to, kad: per Prekių pateikimo terminą šios Prekės tapo Užsakovui nereikalingos, Užsakovas gali gauti analogiškas Prekes už mažesnę kainą, Užsakovas pardavė ar kitaip neteko teisių į automobilį, kuriam buvo užsakytos Prekės, ir kt.

 

5. Prekių priėmimas - perdavimas

 

5.1. Prekės pristatomos Užsakovui per kurjerį arba Vykdytojo buveinėje, adresu Dariaus ir Girėno g. 15, 02169, Vilnius. Prekių pristatymo būdą pasirenka Užsakovas pildydamas Užsakymą.

5.2. Atsiimant Prekes Vykdytojo buveinėje, jeigu Vykdytojas atskiru susitarimu neįsipareigojo Prekių įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį, tai Prekes Užsakovas privalo atsiimti iš Vykdytojo per 7 darbo dienas nuo Vykdytojo žodinio ar raštiško pranešimo apie Prekių atsiuntimą gavimo momento. Jeigu dėl objektyvių priežasčių to padaryti negali tai artimiausiu pagal galimybes metu, tačiau ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną. Jeigu Užsakovas negavo Vykdytojo pranešimo, tokiu atveju jis Prekes atsiimti privalo ne vėliau kaip paskutinę Prekių pateikimo termino dieną.

5.3. Pristatant Prekes per kurjerį, su Užsakovu informaciniu pranešimu susisiekia kurjeris dėl Prekių atsiuntimo ir suderina dieną, kada Prekės gali būti pristatytos Užsakovo nurodytu adresu. Jei užsakytos Prekės yra didelių išmatavimų ar svorio Vykdytojas turi teisę keisti pristatymo kainą suderindamas ją su Užsakovu. Jeigu suderintą dieną kurjeris nurodytu Užsakovo adresu neranda Užsakymą patvirtinusio asmens, pristatymas nukeliamas į kitą darbo dieną.

5.4. Prekės perduodamos Užsakyme nurodytam asmeniui pateikus šiuos dokumentus: fiziniam asmeniui: (a) užsakymo patvirtinimą; (b) notaro patvirtintą įgaliojimą (jeigu Prekes atsiima ne Užsakyme nurodytas asmuo), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; juridinio asmens atstovas pateikia: (a) užsakymo patvirtinimą, (b) įgaliojimą (juridinio asmens vadovas – dokumentą, patvirtinantį vadovo paskyrimą), (c) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.5. Jeigu Užsakovas laiku neatsiima Prekių, jis privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą dieną po 1 Eur delspinigių.

5.6. Jeigu pagal Užsakovo ir Vykdytojo atskirą susitarimą Vykdytojas privalo Prekes įmontuoti į Užsakovo nurodytą automobilį , tai Vykdytojas prieš montuodamas Prekes neprivalo jų perduoti ar parodyti Užsakovui. Šiuo atveju Vykdytojas turi teisę Prekes išpakuoti ir įmontuoti į automobilį, jeigu reikia išardyti Prekes, taip pat atlikti reikiamą Prekių veikimo išbandymą. Užsakovo pageidavimu, Vykdytojas privalo jam perduoti Prekių pakuotę bei jose buvusias instrukcijas-aprašymus.

5.7. Prekės pereina Užsakovo nuosavybėn atitinkamai nuo Prekių perdavimo momento arba automobilio, į kurį Prekės buvo įmontuotos, grąžinimo momento, įforminant tai sąskaita faktūra.

 

6. Garantijos ir pretenzijų sprendimas.

 

6.1.Vykdytojas Prekėms suteikia 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantiją. Pretenzijas dėl akivaizdžių išoriškai nustatomų trūkumų Užsakovas turi teisę pareikšti per 24 valandas nuo Prekių gavimo momento.

6.2. Netinkamos kokybės Prekės ar kokybiškos Prekės, kurių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas yra netinkamas Užsakovui, gali būti grąžinamos per 14 (keturioliką) dienų, nuo Prekių gavimo.

6.3. Garantinis laikotarpis bei Vykdytojo atsakomybė neapima:a) tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės (pvz.: dėl netinkamos automobilio eksploatacijos ir avarijų; dėl nekokybiškų Prekių montavimo darbų, kai Prekes montavo ne Vykdytojas; ir pan.);b) neoriginalios ar/ir nenaujos Prekės, kurias Vykdytojas pateikė Užsakovo sutikimu;c) kitų atskirųšalių pasirašytame Užsakyme aptartų atvejų.

6.4. Vykdytojas negarantuoja ir neatsako už Prekes, kurios dėl savo funkcinės paskirties yra padidinto dėvėjimosi objektu ir dėl intensyvaus naudojimo visiškai ar iš dalies tapo netinkamos naudoti.

6.5. Sprendžiant pagrįstas Užsakovo pretenzijas dėl Prekių kokybės, pirmiausia Vykdytojas turi teisę per šalių suderintą laikotarpį pakeisti Prekes analogiškomis kokybiškomis dalimis arba ištaisyti trūkumus savo lėšomis ir priemonėmis.

6.6. Užsakovas per 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo prekių gavimo dienos gali nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų (išskyrus Prekės siuntimo atgal pardavėjui išlaidas, jeigu nesusitarta kitaip) atsisakyti sudarytos sutarties. Užsakovas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Vykdytojui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Vykdytojui arba kitam jo įgaliotam asmeniui susitartu būdu. Grąžinus Prekes, nustatytu būdu Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties atsisakymo grąžina Užsakovui visas jo sumokėtas sumas. Užsakovui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima Vykdytojas. Grąžinti galima tik nenaudotas ir neišteptas Prekes originaliose nesugadintose pakuotėse. Grąžinant Prekes būtina pateikti pirkimo dokumentą (perkant gautą sąskaitą). 

6.7. Vykdytojas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Užsakovo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.8 Norėdamas grąžinti prekę(es) 6.2 Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Užsakovas turi informuoti Vykdytoją el. paštu info@porsche.lt

6.9 Norėdamas grąžinti Prekes, Užsakovas taip pat privalo laikytis šių sąlygų:

6.9.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

6.9.2. kokybiška Prekė turi būti Užsakovo nesugadinta, nepakeista Prekės pakuotės išvaizda (Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais);

6.9.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

6.9.4. kokybiška Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Užsakovo gauta;

6.9.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

6.9.6. Vykdytojas turi teisę nepriimti Užsakovo grąžinamų prekių ir (arba) negrąžinti už prekę Užsakovo sumokėtų pinigų, jei Užsakovas nesilaikė Taisyklių 6.8 ir 6.9 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.10. Apatinis trikotažas į grąžinamų Prekių sąrašą neįeina. Atkreipiame dėmesį, kad pagal LR “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles“ ( Nr. 34-1637, Valstybės žinios, 2012-03-22) negrąžinamomis (nekeičiamomis) prekėmis laikomos tokios įsigytos kokybiškos prekės kaip: apatiniai drabužiai, pėdkelnės, kojinės ir kiti panašūs dirbiniai.

 

 

7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

 

7.1. Prekių kaina nurodyta Vykdytojo tinklapyje. Prekių kaina yra preliminari ir gali būti Vykdytojo nuožiūra sumažinta arba padidinta esant objektyvioms aplinkybėms (muitų, akcizų bei kitų atitinkamų mokesčių pasikeitimams, valiutų kurso pasikeitimams ir pan.), tačiau ne daugiau kaip 20%.

7.2. Užsakovas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas banko mokėjimo kortele – tai išankstinis apmokėjimas Prekių užsakymo metu pasinaudojant Užsakovo naudojama banko debetine ar kreditine kortele. Užsakovo mokėjimo kortelės duomenys suvedami tiesiai į saugų banko serverį, todėl atsakomybė už duomenų saugumą tenka Vykdytojo aptarnaujančiam bankui ir kortelę išdavusiam bankui;

7.2.2. Apmokėjimas per PayPal sistemą– tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant kreditinių kortelių aptarnavimo sistema PayPal. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka kreditinių kortelių aptarnavimo sistemas administruojančiai įmonei PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A.;

7.2.3. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Užsakovas perveda pinigus į Vykdytojo banko sąskaitą Nr. LT382150051000048383, esančią „OP Corporate Bank plc" Lietuvos filialas. Mokėjimo paskirtyje Užsakovas privalo nurodyti Užsakymo numerį;

7.2.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba banko mokėjimo kortele Prekių pristatymo metu – tai tiesioginis mokėjimas Prekes pristačiusiam kurjeriui Prekių atsiėmimo metu.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1.-7.2.2 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Užsakovas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais tik gavus apmokėjimą už Prekes pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.

7.4. Atsiskaitydamas 7.2.3. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Užsakovas įsipareigoja sumokėti per 3 (tris) dienas nuo patvirtinimo apie sutarties sudarymą gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą neapmoka, Vykdytojas turi teisę iš anksto nepranešęs Užsakovui anuliuoti jo Užsakymą.

7.5. Atsiskaitymas 7.2.4. punkte numatytu mokėjimo būdu galimas tik tokią paslaugą teikiančiam kurjeriui.

7.6. Jeigu tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra sudaryta atitinkama ilgalaikė sutartis, tai atsiskaitoma pagal tos sutarties sąlygas.

 

8. Privatumo politika

 

8.1. Vykdytojas užtikrina Užsakovo privatumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą (įskaitant duomenų subjektų teises), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

8.2. Užsakovas patvirtina, kad yra susipažinęs su el. parduotuvės Privatumo politika ir yra informuotas kaip Vykdytojas tvarko Užsakovo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai pateikiamus asmens duomenis jam lankantis Vykdytojo el. parduotuvėje ir (ar) pateikiant Prekių užsakymus.

 

9. Sutarties nutraukimas

 

9.1. Vykdytojas turi teisę nutraukti šią sutartį ar atsisakyti pateikti Prekes, jeigu pasirodo, jog šių Prekių reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti Gamintojas. Šiuo atveju Vykdytojas privalo grąžinti Užsakovui sumokėtą Prekių kainą, tačiau už Prekių nepateikimą neatsako.

9.2. Ši sutartis gali būti keičiama ar pildoma šalių raštišku susitarimu.